Rikoksestaan syyntakeettomana tuomitsematta jätetty oikeuspsykiatrinen potilas ja hänen hoitonsa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34

TtM Riitta Askolan väitöstilaisuus

Rikoksestaan syyntakeettomana tuomitsematta jätetty oikeuspsykiatrinen potilas ja hänen hoitonsa : Potilaan, vanhempien ja hoitajien näkökulmat

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaisa Haatainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Eija Paavilainen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
 

Oikeuspsykiatrinen potilas ja hänen hoitonsa – potilaan, vanhempien ja hoitajien näkökulmat

Oikeuspsykiatrinen potilas on syyllistynyt rikokseen, mutta hänet on mielentilatutkimuksessa arvoitu ja jätetty vakavan psykiatrisen sairauden vuoksi syyntakeettomana oikeudessa tuomitsematta. Tutkimuksen mukaan rikoksen, josta potilas on jätetty syyntakeettomana tuomitsematta, merkitys oikeuspsykiatrisen potilaan elämässä vaihtelee laajasti riippuen potilaan varsinaisesta rikoksesta, sen herättämistä mielikuvista ja tunteista sekä siitä, kuinka potilas arvioi selviytyneensä rikoksen jälkeen.


Oikeuspsykiatrinen henkilökunta tarvitsee lisää tietämystä ja malleja potilaan rikoksen käsittelyyn

Oikeuspsykiatrisen potilaan traumakokemukset suoritetuista pakkotoimista heijastuvat hoitoon pitkäksi ajaksi ja heikentävät hoitomyöntyvyyttä. Rikos vaikuttaa merkittävästi myös oikeuspsykiatrisessa hoidossa olleen potilaan vanhempien elämään, ja he tarvitsevat ohjausta ja emotionaalista tukea oman traumansa käsittelyyn. Oikeuspsykiatrisen potilaan tarinoissa ja kuvauksissa käyttämien identiteettityyppien tunnistaminen ja yksilöllinen huomioonotto voi suunnata hoitajan käyttämään uudenlaisia lähestymistapoja ja näin ohjaamaan potilasta pois haitallisista ajattelu- ja toimintamalleista.


Oikeuspsykiatriset potilaat ja heidän vanhempansa haluavat lisätä aktiivisempaa ja huomioonottavampaa tiedonkulkua sekä osallisuutta oikeuspsykiatrisessa hoidossa

Kehittämällä aktiivista tiedonkulkua ja traumaattisten kokemusten käsittelyä, lisäämällä hyväksyvää ja tuomitsematonta asennetta sekä kehittämällä rikoksen läpikäyntiä voidaan parantaa oikeuspsykiatrisen potilaan ja hänen vanhempiensa hoidon laatua.

Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin kahdeksan oikeuspsykiatrisen potilaan, kuuden oikeuspsykiatrisen potilaan vanhemman sekä kahdeksan valtion oikeuspsykiatrisen sairaalan hoitajan haastattelut. Oikeuspsykiatristen potilaiden haastattelujen aineisto analysoitiin narratiivisella menetelmällä. Oikeuspsykiatristen potilaiden vanhempien ja hoitohenkilökunnan haastattelut analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Kuvauksista tehtiin metasynteesi, jonka tarkoituksena oli oikeuspsykiatrisen potilaan, potilaan vanhempien sekä hoitohenkilökunnan näkökulmia yhdistelemällä ja käsitteitä yhtenäistämällä tuoda esiin elementtejä, joita oikeuspsykiatrisen potilaan ja hänen vanhempiensa hoito sisältää.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin alueita, joihin panostamalla ja tukea lisäämällä oikeuspsykiatrisen potilaan ja hänen läheistensä elämänhallintaa voidaan edistää. Saadulla tiedolla voidaan kehittää oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon laatua.

                                          ******

Askolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2417, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1927, Tampere University Press 2018.