Poetiikkaa rajapinnoilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

FM Samuli Björnisen väitöstilaisuus

Poetics at the Interface : Patterns of Thought and Protocols of Reading in Studies of Thomas Pynchon’s V. (Poetiikkaa rajapinnoilla : Ajattelun mallit ja lukemisen protokolla Thomas Pynchonin V.:n tutkimuksessa)

Väitöskirja kuuluu yleisen kirjallisuustieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Brian McHale (Ohion osavaltionyliopisto, Yhdysvallat). Kustoksena toimii dosentti Maria Mäkelä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tutkimus kirjallisuustieteellisistä lukutavoista ja analyyttisista toimenpiteistä Thomas Pynchonia käsittelevän tutkimuksen valossa

Väitöstutkimukseni käsittelee amerikkalaisen Thomas Pynchonin romaaneita tarkastelevan kirjallisuudentutkimuksen lukutapoja. Työssä käytetään poikkeuksellisen laajalti tutkitun kirjailijan teosten analyyseja eräänlaisena aineistona, jonka avulla voi tarkastella kirjallisuudentutkimuksen lukemisen protokollaa. Tällä tarkoitan niitä oletuksia kirjallisuuden toiminnasta, merkityksen kirjallisesta muodostumisesta ja romaanilajin erityisistä tehtävistä, jotka vaikuttavat lukutapoihin, joita olemme oppineet ja opettaneet läpi 1900-luvun niin akateemisessa maailmassa kuin yleisemmin länsimaisessa kulttuurissa.

Väitöskirjassa tarkennetaan Thomas Pynchonin kielellisesti vaikeiden ja moniselitteisten romaanien tulkinnoissa toistuviin ajatuskulkuihin ja tekstianalyyttisiin toimenpiteisiin. Työssä pohditaan teoreettisesta näkökulmasta kirjallisen tekstianalyysin tyypillisiä avaussiirtoja, kuten teemojen, tekstin avainkohtien ja kokoavien metaforien tunnistamista. Tarkastelun kohteeksi nousevat kuitenkin myös kirjallisuusanalyysin kirjoittamisen käytännöt, kuten tekstin siteeraaminen argumentin tai tulkinnan tueksi ja kokonaistulkintakeskeisyys – siis ajatus, että tekstistä voi kirjoittaa analyyttisesti vasta kokonaistulkinnan muodostamisen jälkeen. Tästä teoreettisesta kiinnostuksesta muodostuu työn edetessä omanlaisensa analyyttinen käytäntö, joka soveltuu sekä Pynchonin tekstien että niiden tulkintojen tutkimiseen.

Viime kädessä työssäni tutkitaan kirjallisuudentutkimuksen tiedon tuottamisen tapoja. Nimenomaan kirjallisuustieteellinen, kirjallisuuden toimintaa kuvaamaan pyrkivä tutkimus on eri aikoina sitoutunut tähän tiedolliseen pyrintöön. Voidaan kuitenkin huomata, että kirjallisuustieteellisen ajattelun kääntöpuoli on taipumus sen omien perusteiden itsekriittiseen tarkasteluun. Edelleen on syytä ajatella, että tekstianalyyttisen taidon pitää yhdistyä ymmärrykseen teoreettisen tarkastelun väistämättömistä rajoitteista. Tämä on aikanamme entistä oleellisempaa, kun humanistinen tutkimus siirtyy yhä enemmän toimimaan monitieteisillä tutkimuksen kentillä.

                                          ******

Björnisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2360, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1866, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.