Matriisimainen toimintatapa kuntaorganisaation uudistamisen osana

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

FM, MBA Mikko Pakarisen väitöstilaisuus

Matriisimainen toimintatapa kuntaorganisaation uudistamisen osana : Tutkimus Turun kaupungin toimintamalliuudistuksesta (Matrix-like operations model as part of local government reform : Study of management and operations reformation of City of Turku)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Pirkko Vartiainen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Matriisimainen toimintatapa kuntaorganisaation uudistamisen osana : Tutkimus Turun kaupungin toimintamalliuudistuksesta

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan matriisimaisten toimintojen käyttöönottoa ja toimintaa osana suuren suomalaisen kaupungin, Turun kaupungin, toiminnan uudistamista. Aihetta lähestytään kolmesta näkökulmasta, joita ovat matriisimaiselle toimintatavalle asetetut tavoitteet, huomioitavat kokonaisuudet matriisimaisten rakenteiden käyttöönottamisessa ja johtamisessa, sekä näyttö matriisirakenteiden hyödyistä ja haitoista julkishallinnon organisaatioissa.

Tutkimustulokset osoittavat, että Turun kaupungin toimintamalliuudistukselle, ja sen osana matriisimaisille toimintatavoille, asetetut tavoitteet ovat hyvin yleistettävissä julkisen sektorin organisaatioiden uudistamisen tavoitteisiin sekä yleisesti matriisimaisille rakenteille asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimuksessa esitetään kuuden eri ulottuvuuden malli, joka on tarpeen huomioida julkisen sektorin organisaatiossa matriisimaisten rakenteiden käyttöönotossa ja johtamisessa. Strategia, rakenne, prosessit, resurssit, henkilöstö ja palkitsemiskäytännöt korostuvat, ja niiden implementoinnin keskiössä on eri ulottuvuuksiin liittyvän muutoksen järjestelmällinen johtaminen.

Matriisirakenteista on haettu apua ja ratkaisua monenlaisissa tilanteissa ja julkissektorin organisaatioissa eri puolilla maailmaa. Yleisesti ottaen matriisirakenteella saavutetut hyödyt ovat usein jääneet julkisen sektorin organisaatioissa tulkinnanvaraisiksi. Paras näyttö saavutetuista hyödyistä julkisen sektorin organisaatioissa löytyy pienimuotoisemmista matriisimaisista yhteistyörakenteista, kuten poikkihallinnollisista tiimeistä. Tämän tutkimuksen valossa julkisen sektorin organisaatioissa olisi kannattavinta tarkastella poikkihallinnollisten tiimien optimaalista hyödyntämistä organisaation rakenteelliselle muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia, ja Turun kaupungin omaksuman matriisimaisen toimintatavan tunnistetut hyödyt ja haitat ovat hyvin samanlaisia mitä muualla sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa.

Suomalaisen julkisen sektorin organisaation uudistaessa toimintamalliaan ja ottaessa sen osana matriisimaisia toimintatapoja ja rakenteita käyttöönsä, tavoittelee se hyvin samankaltaisia hyötyjä, ja törmää se hyvin samankaltaisiin muutosprosessin haasteisiin, mitä muut organisaatiot maailmalla. Tutkimuksen anti suomalaisen julkishallinnon organisaatioiden käytännön kehittämiselle näkyy nimenomaan suuren julkisen sektorin organisaation sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.

                                          ******

Mikko Pakarinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa sekä MBA -tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän toimii kehittämispäällikkönä Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla.

Pakarisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2295, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1798, Tampere University Press 2017.

Lisätietoja