Luovuutta edistävän johtamisen avaintekijät virtuaalisessa työssä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Päätalo, luentosali A1, Kalevantie 4

Järjestäjä(t)
Iris Humala

KTT Iris Humalan väitöstilaisuus

Key Elements that Enable Leaders to Foster Creativity in Virtual Work (Luovuutta edistävän johtamisen avaintekijät virtuaalisessa työssä)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan.

Vastaväittäjänä on professori Susanne Weber (Ludwig-Maximilians-Universität München, Saksa). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Reijo Kupiainen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Valmentava ja hajautettu johtaminen rohkaisee virtuaalisen työn tekijöitä käyttämään luovuuttaan

Digitalisaatio eli tietojärjestelmien hyödyntäminen organisaatioiden toiminnassa sekä luovuus ja sen käyttäminen ovat keskeisiä vaatimuksia nykypäivän työntekijöille työssä menestymiseksi. Digitalisaation ja luovuuden hyödyntäminen verkottuvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä on elintärkeää myös yrityksille ja organisaatioille sekä niiden johtamisessa. Tämä väitöskirjatutkimus selvitti keskeisiä tekijöitä, joiden kautta johtajat ja esimiehet voivat rohkaista ihmisiä käyttämään ja hyödyntämään luovuuttaan, kun työtä tehdään virtuaalisessa työympäristössä eli muuttuvissa ja monitahoisissa sosiaalisissa työhön liittyvissä verkostoissa digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Tutkimus yhdisti liiketoimintaan ja kasvatustieteelliseen tutkimukseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, ja se koostui neljästä osatutkimuksesta. Tutkimuksessa sovellettiin pääasiassa laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa. Tutkimusaineisto pohjautuu yritysten johto- ja esimiestehtävissä toimivien henkilöiden sekä työntekijöiden henkilökohtaisiin haastatteluihin erilaisissa digitaalisia työkaluja hyödyntävissä tietointensiivisissä yrityksissä sekä aikaisempien tutkimusten tuottamaan aineistoon.

Tutkimustulosten valossa valmentava, hajautettu johtamiskulttuuri auttaa johtajia rohkaisemaan virtuaalista työtä tekeviä ihmisiä luovuuden käyttämiseen ja hyödyntämiseen ja samalla edistämään yhteistä hyvää koko yhteiskunnassa. Tällaisessa kulttuurissa johtajat ja esimiehet toimivat työntekijöilleen työnteon merkityksellisyyden ja ammatillisen kasvun tukijoina ja valmentajina innostaen työntekijöitä eteenpäin, toimivat heille esimerkkeinä valtaa ja vastuuta jakaen sekä kannustavat keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen luovuuteen.

Tulosten pohjalta johtajat ja esimiehet, jotka sisäistävät virtuaalisen ajattelutavan tiedolla johtamisessa, rohkaisevat virtuaalisen työn tekijöitä käyttämään luovuuttaan. Virtuaalisen ajattelutavan sisäistänyt johtaja ymmärtää virtuaalisuuden verkottuneena toimintaympäristönä. Hän tiedostaa, että johtaminen on sidoksissa työympäristöön ja virtuaalisen työn johtamisessa teknologian hyödyntämisen ohella on välttämätöntä korostaa luovuutta, yhteistyötä ja erilaisia teknologisia työkaluja sovellettaessa. Toiseksi virtuaalisen työn johtajien tulee kyetä arvostamaan ihmisten yhteisöllistä älykkyyttä, jonka avulla asioita voi pohtia kriittisesti ja synnyttää kokeiluja ratkaisujen löytämiseksi. Käytännössä johtajien on tällöin oltava valmiita jakamaan valtaa ja vastuuta sekä panostamaan tiedolla johtamiseen sekä rekrytointiin ja perehdytykseen. Johtajien on myös tärkeää kohdistaa huomionsa työntekijöihin ja saada keskinäisen vuorovaikutuksen ilmapiiri mahdollisimman hyväksi. Kolmas keskeinen tekijä luovuuteen innostavassa johtamisessa on kehittää taitoja, työkaluja ja tiloja, jotka vahvistavat virtuaalista työtä tekevien ihmisten välisiä sosiaalisia siteitä tukien samalla oppimista ja kasvua. Johtajat, jotka pitävät huolta työntekijöistään, viestivät heidän kanssaan aktiivisesti ja monikanavaisesti sekä tulevat näkyviksi työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen, ovat kyvykkäämpiä kehittämään sosiaalisia siteitä ja siten edistämään luovuutta virtuaalisessa työssä.  

                                          ******

Humalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2412, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1922, Tampere University Press 2018.