Logoterapia työfilosofiana ja transformatiivinen johtajuus sen juurruttajana

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

TtM Anne-Katri Kemppaisen väitöstilaisuus

Logoterapia työfilosofiana ja transformatiivinen johtajuus sen juurruttajana :  Tapaustutkimus sosiaali- ja hoivapalvelualan organisaation palveluyksiköistä

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Esa Hyyryläinen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Transformatiivinen johtajuus työfilosofian juurruttajana

Konkretisoi päämäärä, innosta ja huomioi työntekijät

Työntekijöitä lähellä oleva ja vuorovaikutteinen transformatiivinen johtajuus tukee ja ohjaa esimiestä työfilosofiaa koskevassa muutosprosessissa. Esimies on työyhteisön kollektiivinen sielu, jonka esimerkillä ja asenteella on merkitystä. Oman johtajuuden tiedostaminen ja tuntemus tukevat kehittämistyötä.

Taustaa

Tutkimuksessa tarkasteltiin logoterapiaa työfilosofiana ja transformatiivista johtajuutta sen juurruttajana esimiesten, henkilöstön ja dokumenttien avulla vanhusten palveluyksiköissä. Tätä yhdistelmää on tutkittu kansainvälisesti vähän ja vanhustyössä tämä lähestymistapa on uusi. Taustalla oli työfilosofiaa sisäänajava koulutus- ja kehittämishanke. Kyseessä oli laadullinen tapaustutkimus. Aineisto koostui kymmenen esimiehen teema- ja kenttähaastatteluista, työntekijöiden (n=20) kenttähaastatteluista ja yrityksen dokumenttiaineistoista vuosilta 2012 - 2014.

Logoterapia työfilosofiana

Tulokset osoittivat työfilosofian arvolähtöisen näkökulman avaavan oven ihmisyyteen ja ihmisenä olemiseen esimiehenä ja työntekijänä. Se kutsuu esimiehet, työntekijät ja työyhteisön etsimään työn tarkoitusta. Se haastaa pohtimaan niin yksilön kuin työyhteisön toimintatapoja ja valintoja. Se tuo vahvasti esille ihmisen kohtaamisen ja läsnäolon merkityksen.

Yhteinen työn tarkoitus kirkastuu

Tutkimuksen tuloksissa oli nähtävillä yksiköiden ja työntekijöiden ajattelu- ja toimintatapojen uudistumista. Tämä näkyi ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden yksilöllisenä huomioimisena heidän arjessaan. Osa palveluyksiköistä jatkoi itseohjautuvasti työfilosofian parissa hankkeen päättymisen jälkeen.

Oivallukset työfilosofian soveltamisesta tai sen toimimattomuudesta synnyttävät kokemuksia, joiden kautta syntyy yksikön yhteinen kokemus. Tätä tarvitaan yhteisen työn tarkoituksen luomisessa. Alussa haastetta aiheuttivat työfilosofian periaatteiden avautuminen ja soveltuminen esimiestyöhön ja yhteiseen työhön. Henkilöstön muutosvastarinta lieventyi prosessin edetessä. Esimiestyön hallinnollisuus voi näyttäytyä työfilosofian juurruttamisessa ajankäytön pulmana. Yrityksen johdolta toivottiin osallistumista.

Transformatiivisen johtajuuden ja työfilosofian yhdistelmä voi tarjota eri aloilla toimiville esimiehille ja sinne suuntautuville vahvistavia elementtejä omalle kasvupolulle ja johtajuudelle. Yhdistelmä selkeyttää yhteistä päämäärää ja nostaa keskiöön yhdessä kehittämisen. Se nostaa esille esimiestyön moraalia ja eettisyyttä. Lisäksi se sisältää näkemyksen ihmisen kyvystä muuttua ja kehittyä.  

                                          ******

Kemppaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2422, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1932, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja