Kuvan ja sanan vuorovaikutus teknisessä kääntämisessä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1100, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)
Anne Ketola

FM Anne Ketolan väitöstilaisuus

Word–Image Interaction in Technical Translation: Students Translating an Illustrated Text (Kuvan ja sanan vuorovaikutus teknisessä kääntämisessä : Kuvitettu teksti opiskelijoiden kääntämänä)

Väitöskirja kuuluu käännöstieteen alaan.

Vastaväittäjänä on vanhempi tutkija Carol O’Sullivan (Bristolin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii dosentti Riitta Oittinen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Kuinka kuvitus ohjaa teknisen tekstin kääntäjää

Tutkielma tarkastelee kuvan ja sanan vuorovaikutusta teknisten tekstien kääntämisessä. Tutkielman empiirisissä osissa tutkitaan, kuinka joukko maisterivaiheen kääntäjäopiskelijoita käänsi kuvitetun teknisen tekstin englannista suomeen. Analyysien aineisto koostuu opiskelijoiden käännöksistä ja käännöskommenteista, jotka opiskelijat kirjoittivat käännöstyönsä aikana. Tutkielman teoreettisissa osissa vertaillaan kognitiivisia käännöstutkimuksia ja kuvitettujen tekstien tulkintaa käsitteleviä kognitiivisia tutkimuksia, sekä arvioidaan kuvan ja sanan suhteesta muodostettuja teorioita vertaamalla niitä empiirisestä aineistosta muodostettuihin havaintoihin.

Tutkielmalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Näistä ensimmäinen on valottaa kuvallisen informaation roolia teknisten tekstien kääntämisessä. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka kuvan ja sanan vuorovaikutusta teknisten tekstien kääntämisessä voidaan kuvata teoreettisesti, kuinka opiskelijat itse kuvailevat tätä vuorovaikutusta ja kuinka heidän käännösratkaisunsa mahdollisesti heijastavat tätä vuorovaikutusta. Tutkimuksen toinen keskeinen tavoite on osoittaa, että kuvitettujen tekstien käännöksiä tutkimalla voidaan saada uutta tietoa kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta myös yleisemmällä tasolla: käännösten tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella multimodaalista merkityksenrakentumista empiirisesti, sillä käännöksen voidaan ajatella heijastavan kääntäjän tulkintaa lähdetekstistä.

Multimodaalisuustutkimuksessa on useimmiten sovellettu teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja, jotka perustuvat kielitieteeseen: niissä kaikkia moodeja analysoidaan kielitieteellisten käsitteiden avulla. Tämä tutkielma tarjoaa multimodaalisuuden tarkasteluun vaihtoehtoisen teoreettis-analyyttisen viitekehyksen, jota tässä työssä kutsutaan kognitiivisesti orientoituneeksi lähestymistavaksi. Siinä missä kielitieteellisesti orientoitunut multimodaalisuustutkimus tarkastelee kuvan ja sanan vuorovaikutusta peilaamalla sitä kielen rakentumista selittäviin teorioihin, kognitiivisesti orientoitunut multimodaalisuustutkimus tarkastelee kuvan ja sanan vuorovaikutusta peilaamalla sitä siihen, mitä kognitiotutkimus on osoittanut näiden moodien vuorovaikutuksesta kuvitettujen teknisten tekstien tulkinnassa. Lähestymistavan lähtökohtana on, että kognitiotutkimusten perusteella voimme olettaa näiden tekstien lukijoiden integroivan verbaalista ja visuaalista informaatiota luentansa aikana, ja että tästä syystä lukijoiden tulkintoja tarkastelemalla voidaan tehdä päätelmiä multimodaalisesta merkityksenrakentumisesta.

Tutkimus osoitti, että kuvitetun tekstin kääntämisessä ei ole kyse pelkästään verbaalisen informaation välittämisestä kieleltä toiselle. Tutkimuksen empiiriset analyysit osoittivat, että lähdetekstin kuvat vaikuttivat lähdetekstistä tehtyyn tulkintaan useilla tavoilla, ja että kuvat osaltaan määrittelivät, kuinka verbaaliset elementit kulloinkin käännettiin. Analyysit osoittivat myös, että kuvitetun tekstin lukija (kääntäjä) saattaa pyrkiä integroimaan visuaalista ja verbaalista informaatiota silloinkin, kun kuvat ja sanat ovat keskenään ristiriidassa. Tutkimuksen anti käännöstieteen ulkopuoliselle multimodaalisuustutkimukselle kumpuaa työssä esitetystä uudesta teoreettis-analyyttisesta viitekehyksestä ja sen avulla tehdyistä havainnoista. Tutkimus osoittaa, että kuvan ja sanan vuorovaikutus on monisyinen, ennalta-arvaamaton prosessi, jota ei aina ole mahdollista mallintaa etukäteen laadittujen kategorioiden avulla, kuten useissa aiemmissa tutkimuksissa on esitetty.

                                          ******

Anne Ketolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2364, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1870, Tampere University Press 2018.