Kun katsot minua silmiin

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

M.Sc. Tingji Chen väitöstilaisuus

When You Look Me in the Eyes: The Interplay between Eye Gaze and Affect (Kun katsot minua silmiin: katseen ja tunteiden vuorovaikutus)

Väitöskirja kuuluu psykologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Piia Astikainen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Hietanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Kun katsot minua silmiin: katseen ja tunteiden vuorovaikutus

Katse ja erilaiset tunnereaktiot ovat tärkeitä ilmiöitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta, ja niiden on ajateltu vaikuttavan toisiinsa. Väitöskirjani selvitti katseen ja tunteiden vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. Ensinnä, siinä tutkittiin sitä, millaisia tunnereaktioita toisen ihmisen katse aiheuttaa havaitsijassa, ja toiseksi sitä, muuntaako havaitsijan oma tunnetila katseen havaitsemista.

Ensimmäiseen kysymykseen vastataksemme, mittasimme havaitsijan automaattisia tunnereaktioita, joita toisen ihmisen suora katse herättää. Käytimme tähän alustuskoeasetelmaa, sekä mittasimme puolustusrefleksin voimakkuutta. Alustuskokeessa tutkittaville esitettiin kasvokuvia henkilöistä, joiden katseen suunta vaihteli ja kohdeärsykkeinä käytettiin tunnesisällöltään positiivisia ja negatiivisia sanoja. Tutkittavien tehtävänä oli luokitella sanojen tunnesisältö positiiviseksi tai negatiiviseksi. Tulokset osoittivat, että tutkittavat luokittelivat positiiviset sanat nopeammin kun sanan esittämistä edelsi kuva kohti katsovista kasvoista, verrattuna tilanteeseen, jossa edeltävässä kuvassa näkyi silmät kiinni pitävät kasvot. Vastaavasti negatiiviset sanat luokiteltiin nopeammin silmät kiinni olevien kasvokuvien esittämisen jälkeen. Nämä tulokset osoittavat, että kohti katsovien kasvojen näkeminen synnytti positiivisemman tunnereaktion kuin silmät kiinni pitävien kasvojen näkeminen ja tämä reaktio aiheutti vastausaikojen lyhenemisen tunnesisällöltään positiivisiin sanoihin. Lisäksi mittasimme voimakkaan äänen synnyttämää puolustusrefleksiä mittaamalla silmän sulkeutumisrefleksin voimakkuutta ja sydämen sykkeessä tapahtuvia muutoksia samalla kun tutkittaville esitettiin mallihenkilön kasvoja, jotka katsoivat joko kohti tai alaspäin. Puolustusrefleksit olivat heikompia silloin, kun tutkittavat näkivät kohti katsovan mallihenkilön, verrattuna tilanteeseen, jossa mallihenkilö katsoi alaspäin. Nämäkin tulokset viittasivat siihen, että suora katse automaattisesti havaittiin alaspäin käännettyä katsetta positiivisempana sosiaalisena viestinä, mikä vaimensi voimakkaan äänen synnyttämää puolustusrefleksiä.

Toiseen tutkimuskysymykseen liittyen, tutkimustulokset osoittivat, että katseen havaitsemiseen ei vaikuttanut havaitsijan oma tunnetila. Sen sijaan yksilölliset erot sosiaalisessa ahdistuneisuudessa liittyivät katseen havaitsemiseen. Mitä korkeampia pistemääriä tutkittavat saivat sosiaalista ahdistuneisuutta mittaavassa kyselyssä, sitä enemmän katse saattoi todellisuudessa olla itsestä poispäin kääntynyt, ja tutkittavat silti tulkitsivat katseen itseensä kohdistuneiksi.


                                          ******

Chenin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2351, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1857, Tampere University Press 2018.