Iäkkäiden potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja sosiaalinen tuki päivystyspoliklinikoilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34

Jekaterina Demidenko

MSc Jekaterina Demidenkon väitöstilaisuus

Older Patients’ And Their Families’ Wellness And Social Support In Emergency Departments (Iäkkäiden potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja sosiaalinen tuki päivystyspoliklinikoilla)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Satu Elo (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Iäkkäiden potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja sosiaalinen tuki päivystyspoliklinikoilla

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että vanhuspotilaiden päivystyspoliklinikalle hakeutumiseen oli monia eri syitä. Empiirisen tutkimuksen mukaan sekä perheenjäsenet että hoitajat arvioivat perheen terveyden olevan keskinkertainen. Perheenjäsenten mielestä heidän hyvä terveytensä oli yhteydessä heidän kanssaan asuvien ikääntyneiden perheenjäsenten hyvinvointiin.

Perheenjäsenten terveyden ja ikääntyneiden perheenjäsenten taustatietojen välillä oli monia yhteyksiä. Hoitajien näkökulmasta perheen arvot olivat yhteydessä päivystyksessä olleiden vanhuspotilaiden kardiovaskulaarisiin ongelmiin. Sekä perheenjäsenet että hoitajat arvioivat perheenjäsenten toimintakyvyn keskinkertaiseksi. Perheenjäsenet ilmaisivat, että perheen rakenteelliset tekijät olivat sidoksissa perheenjäsenten sosiaaliseen statukseen. Lisäksi perhe oli vahva, jos vanhuspotilas sai tukea arjessa perheenjäseniltään ennen päivystyspoliklinikalle saapumistaan. Tilastollisesti merkittävät eroavaisuudet löytyivät perheenjäsenten ja hoitajien näkökulmasta perheen toimimisesta kokonaisuutena sekä perheen rakenteellisiin tekijöihin ja perheenjäsenten sisäisiin suhteisiin liittyen.

Perheenjäsenten ja hoitajien näkökulmasta päivystyspoliklinikalla saatu sosiaalinen tuki oli keskinkertaista. Hoitajien mielestä mitä enemmän hoitajia työskenteli päivystyksessä, sitä vähemmän sosiaalista tukea oli annettu. Lisäksi hoitajien pätevyyden ja iän välillä oli heikko yhteys. Perheenjäsenten ja hoitajien näkemysten välillä oli tilastollisesti merkittävät eroavaisuudet, kun arvioitiin sosiaalista tukea ja siihen liittyvää kolmea osa-aluetta. Perheenjäsenet ja hoitajat tunnistivat lineaarisen yhteyden perheen hyvinvoinnin ja sosiaalisen tuen välillä.

                                          ******

Demidenkon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2365, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1871, Tampere University Press 2018.