HR muutosagenttina? HR toteuttamassa strategista ja arkipäivän muutosta

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Päätalo, luentosali A1, Kalevantie 4

Järjestäjä(t)

FT Pertti Laineen väitöstilaisuus

HR as a Change Agent? HR in the implementation of strategic and everyday change (HR muutosagenttina? HR toteuttamassa strategista ja arkipäivän muutosta)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on tutkimusjohtaja, dosentti Mikko Luoma (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

HR muutosagenttina? HR toteuttamassa strategista ja arkipäivän muutosta

Muutoksen johtaminen on jo vuosikymmenien ajan ollut suosittu johtamisen osa-alue. ’Muutoksen johtaminen’ ja sen englanninkielinen vastine ’Change Management’ kertovat, mistä on kyse: muutosta pyritään hallitsemaan, kontrolloimaan ja johtamaan. Yhteiskunnan ja organisaatioiden monimutkaistuessa tuntuu kuitenkin siltä, että tuo maali etääntyy koko ajan, muutos alistuu yhä huonommin hallittavaksi.

Työorganisaatioissa, erityisesti keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja julkishallinnossa, henkilöstöasioita hoitaa yleensä erikoistunut henkilöstöyksikkö, HR. HR:n olettaisi olevan ’ihmisasioiden’ asiantuntija ja siten tietävän, miten ihmisten kanssa muutoksia kannattaa toteuttaa. Tieteellisessä kirjallisuudessa HR:lle sovitetaan useita erilaisia rooleja, joista yksi keskeisimmistä on muutosagentin rooli. Tässä väitöskirjassa tutkittiin, miten tuo rooli HR:lle istuu, miten HR itse sen kokee. Tutkimuksen aiheeksi määriteltiin ’HR muutosagenttina?’ – huomaa otsikon kysymysmerkki. Alaotsikoksi määriteltiin ’HR toteuttamassa strategista ja arkipäivän muutosta’.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena kahdessa suuressa palveluorganisaatiossa, toinen yksityinen ja toinen julkishallinnon organisaatio. Tuloksena havaittiin, että HR-toimijat kokivat heitä arvostettavan organisaatioiden sisällä erityisesti heidän perinteisen osaamisensa kautta eli lähinnä henkilöstö- ja työsuhdepalvelujen tuottajina ja henkilöstöongelmien ratkaisijoina. Sen sijaan henkilöstöihmiset itse eivät kokeneet itseään muutosagenteiksi siten kuin roolikuvaukset muutosagentin määrittelivät. HR-asiantuntijat eivät myöskään yleensä kokeneet olevansa esimiehiä parempia muutososaajia. Nämä havainnot ovat ristiriidassa valittujen ideaalimallien kanssa tai ainakin asettavat paineita käytännön HR-roolien kehittämiseksi.

Muutosagenttina toiminen on vaativa rooli ja edellyttää myös strategista näkemystä ja osaamista. HR itse on tiedostanut strategisen osaamisen ja aseman merkityksen ja haluaisi nähdä itsensä nykyistä strategisempana toimijana. Kehitys onkin menossa siihen suuntaan, mutta organisaatioiden arkipäivässä näyttää edelleen olevan paljon kulttuurisia tekijöitä ja ennakkoluuloja, jotka haittaavat HR:n strategisen aseman vahvistumista.  

                                          ******

Laineen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2428, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1938, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja