Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu ja parisuhde

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34

Eeva Harju

TtM Eeva Harjun väitöstilaisuus

Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu ja parisuhde (Health-related quality of life and marital relationship of patients with prostate cancer and their spouses)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Anna-Maija Pietilä (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Eturauhassyöpäpotilaiden puolisot mukaan hoitoon

Eturauhassyöpää hoidettaessa pitäisi ottaa huomioon sekä potilas että hänen puolisonsa. Eturauhassyöpäpotilaan parisuhteen ja tunne-elämän tukeminen on tärkeää, ja koska puolisot ovat potilaille voimavara, heidät pitäisi huomioida hoitotyössä nykyistä paremmin. Puolisoiden osallistumista eturauhassyöpäpotilaan hoitoon tulisikin kannustaa koko hoitoprosessin ajan.

Terveydentilaan liittyvän elämänlaadun mittaaminen on keskeinen syöpäpotilaiden hoidon laadun mittari ja terveystutkimuksen keskeinen tutkimuskohde. Eturauhassyöpädiagnoosin ja sen hoitojen vaikutuksesta potilaiden puolisoiden kokemaan elämänlaatuun ja parisuhteen laatuun tiedetään sen sijaan erittäin vähän.

Tutkimuksessa selvitettiin eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvää elämänlaatua ja parisuhteen laatua eturauhassyövän diagnoosihetkellä ja kuuden kuukauden kuluttua siitä. Pitkittäistutkimuksen aineistona käytettiin kahdessa vaiheessa kerättyä määrällistä, sekä potilaille että heidän puolisoilleen suunnattua kyselyaineistoa.

Tulosten perusteella eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa elämänlaatu on hyvin samanlainen ja keskimäärin suomalaisia väestöarvoja parempi. Puolen vuoden seurannassa muutosta väestöarvoihin ei ilmennyt, mutta potilaiden sosiaalinen toimintakyky ja koettu terveys heikkenivät puolisoiden arvoihin verrattuna.

Vastaajien parisuhteen laatu oli hyvä ja muutokset parisuhteen laadussa seuranta-aikana olivat pieniä. Potilaiden tyytyväisyys parisuhteeseensa oli parempi kuin heidän puolisoidensa koko seuranta-ajan. Parisuhteen merkitys elämänlaatua selittävänä tekijänä kasvoi seuranta-aikana sekä potilailla että puolisoilla, mutta puolisoilla merkitys oli vahvempi. Parisuhde ei kuitenkaan selittänyt elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia seuranta-aikana.

Potilaiden yli 70 vuoden ikä, aikaisemmat sairaudet ja eturauhassyövän hoitoon suunniteltu hormonihoito olivat yhteydessä heikompaan elämänlaatuun. Vastaavasti puolisoilla yli 70 vuoden ikä, matala koulutustaso ja pitkäaikaissairaudet heikensivät elämänlaadun arvoja.

                                         ******

Harjun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2358, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1864, Tampere University Press 2018.