Autonomiset virittymisreaktiot suoraan katseeseen, yhteistyökäyttäytyminen ja hyökkäävä aggressiivisuus autismikirjon lapsilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Finn-Medi 5, auditorio, Biokatu 12

Miia Kaartinen

LL Miia Kaartisen väitöstilaisuus

Autonomic arousal to a direct gaze, cooperative behavior and reactive aggression among children with autism spectrum disorders : Associations with impairments in social skills (Autonomiset virittymisreaktiot suoraan katseeseen, yhteistyökäyttäytyminen ja hyökkäävä aggressiivisuus autismikirjon lapsilla)

Väitöskirja kuuluu lastenpsykiatrian alaan.

Vastaväittäjänä on professori emerita Irma Moilanen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Kaija Puura.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Katsekontaktin aikainen autonominen virittyminen, yhteistyökäyttäytyminen ja hyökkäävä aggressiivisuus autismikirjon lapsilla

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että autismikirjon lapsilla sosiaalisten taitojen vaikeudet ovat yhteydessä katsekontaktin aiheuttamaan autonomiseen virittymiseen. Sosiaalisten taitojen vaikeudet sen sijaan eivät ole yhteydessä yhteistyökäyttäytymiseen tai hyökkäävän aggressiivisuuden säätelyyn autismikirjon lapsilla. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat iältään 7-17 -vuotiaita autismikirjon lapsia ja tavanomaisesti kehittyneitä lapsia.

Autismikirjon häiriöihin liittyy usein poikkeavaa katsekäyttäytymistä. Aiemmat tutkimukset ovat raportoineet, että katsekontakti saa aikaan poikkeavan voimakkaita autonomisen hermoston virittymisreaktioita autismikirjon henkilöillä. Väitöstutkimuksessa tutkittiin autonomisen hermoston virittymisreaktioita toisen ihmisen suoraan katseeseen mittaamalla ihonsähköjohtavuutta. Tällaisille virittymisreaktiolle on yleisesti tyypillistä, että ne vaimenevat ärsykettä toistettaessa. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä vähemmän autonomiset virittymisreaktiot vaimenivat suoraa katsetta toistettaessa, sitä enemmän autismikirjon lapsilla oli vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Tämä näkyi erityisesti kielen ja muun sosiaalisen kommunikaation käytön, eleiden käytön ja ei-kielellisen leikin sekä sosiaalisen ilmaisukyvyn alueilla. Löydös viittaa siihen, että heikentynyt autonomisten virittymisreaktioiden vaimeneminen katsekontaktin aikana voi olla yksi niistä mekanismeista, jotka liittyvät epätyypilliseen sosiaaliseen käyttäytymiseen autismikirjon häiriöissä. On mahdollista, että autonomisten virittymisreaktioiden vaimentumattomuus katsekontaktin aikana voi johtaa katsekontaktin kokemiseen epämiellyttävänä, ja tämä voi puolestaan tuottaa epätyypillistä sosiaalista käyttäytymistä autismikirjon häiriöissä.

Autismikirjon lapsilla on laaja-alaisia vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Osalla autismikirjon lapsista nämä vaikeudet koskevat myös yhteistyökäyttäytymistä ja aggressiivisen käyttäytymisen säätelyä. Väitöstutkimuksessa yhteistyökäyttäytymistä ja hyökkäävään aggressiivisuuden säätelyä riitatilanteissa tutkittiin peli- ja tietokonetehtävillä. Tutkimuksessa havaittiin, että autismikirjon pojat kykenivät huomioimaan tasapuolisuutta yhteistyökäyttäytymisessä sosiaalisten taitojen vaikeuksistaan huolimatta. Yhteistyöstä vetäytymisen havaittiin kuitenkin olevan yhteydessä voimakkaampiin aggressiivisiin puolustusreaktioihin ja nuorempaan ikään autismikirjon pojilla. Lisäksi väitöstutkimuksessa havaittiin, että autismikirjon pojat reagoivat voimakkaammilla aggressiivisilla puolustusreaktioilla kuin tavanomaisesti kehittyneet pojat tilanteissa, joissa heitä vastaan kohdistui voimakkuudeltaan heikko hyökkäys, tai joissa hyökkääjä oli vastakkaista sukupuolta. Autismikirjon tyttöjen aggressiiviset reaktiot eivät sen sijaan olleet tavanomaisesti kehittyneiden tyttöjen aggressiivisia reaktioita voimakkaampia.  

                                          ******

Miia Kaartinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Kaartisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2294, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1797, Tampere University Press 2017.